RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (zwane powszechnie RODO) zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r.
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Ochrona danych osobowych dotyczy osób fizycznych.
W ramach obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1. Administrator danych osobowych:
machAIR Leszek Nowak z siedzibą w Krężołach przy ul. Babimojskiej 33, 66-100 Sulechów, tel.: 68 323 06 39, adres e-mail: biuro@machair.pl.

2. Cele i podstawy przetwarzania
W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych podmiotów. Należą do nich:

a) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz osoby, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów
Na przetwarzane dane składają się:
Dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, firma, stanowisko, numer NIP i REGON, numer telefonu, adres e-mail), historia zamówień i kontaktów z machAIR Leszek Nowak
Cel i podstawa przetwarzania danych
• zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celach marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b) Osoby, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci
Na przetwarzane dane składają się:
Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL w przypadku konieczności wystawienia faktury) oraz historia zamówień i kontaktów z machAIR Leszek Nowak
Cel i podstawa przetwarzania danych
• zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celach marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

c) Osoby wypełniające formularze na stronie www
Przetwarzamy dane osób, które wypełniają formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej celem przygotowania odpowiedzi na zapytanie bądź sporządzenia oferty.

d) Kandydaci do pracy
Przetwarzamy dane kandydatów do pracy, którzy wezmą udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym na stronach internetowych olx.pl oraz pracuj.pl.

3. Okres przechowywania danych
Dane do celów zawarcia i wykonania umowy, jak również dotyczące ewentualnych roszczeń, będziemy przetwarzać do momentu wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy, a także do 1 roku po upływie terminu przedawnienia (na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i oczekiwania na doręczenie pozwu przez sąd).
W przypadku zawarcia z machAIR Leszek Nowak umów, które są ze sobą powiązane (np. umowa nabycia urządzenia oraz umowa serwisu tego urządzenia), będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu upływu okresu przechowywania danych odnoszącego się do ostatniej z tych umów. Usunięcie danych dotyczących np. zakupu urządzenia, podczas gdy wykonywana jest umowa serwisu tego urządzenia, mogłoby utrudnić lub uniemożliwić świadczenie naszych usług.
W przypadku gdy negocjowaliśmy z Państwem umowę, ale nie doszło do jej zawarcia, będziemy przechowywać dane osobowe przez 5 lat od daty ważności oferty.
Dane do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, np. Ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej.
Upływ okresu przechowywania danych do celów zawarcia i wykonania umowy, czy też wynikający z przepisów prawa, nie wyklucza możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.
Dane do celów marketingowych będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw, cofną Państwo zgodę (jeśli dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody), lub otrzymamy informację, że Państwa dane są nieaktualne, np. że nie prowadzą już Państwo działalności.

4. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, banki.
Do danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, obsługę księgową i podatkową.
Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W przypadku zamiaru udostępnienia Państwa danych poza EOG, zostanie Państwu przekazana stosowna informacja.

5. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do zawarcia i wykonania umów lub prowadzenia działań marketingowych.

6. Pozostałe informacje
Aby uniknąć ryzyka braku płatności ze strony naszych kontrahentów, możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej.
Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania. Innymi słowy, decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby czy oceniałoby Państwa dane.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail biuro@machair.pl. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zidentyfikować Państwa tożsamość.